Přesunout na hlavní obsah

Etický kodex

Etický kodex HOPI HOLDING a.s. definuje základní hodnoty a principy jednání společnosti a jejích zaměstnanců s důrazem na vysoké morální standardy. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, budoucím generacím i životnímu prostředí.

Plné znění kodexu:

Hodnoty podnikatelské rodiny piškaninů

 • Jako akcionáři myslíme a jednáme jako silná rodina, která je jednotná, a tak vystupuje i navenek.
 • Zásady křesťanské společnosti platí jako naše vůdčí maximum, skromnost se u nás předpokládá.
 • Jsme vzorem pro další generace našeho rodu, musíme být pracovití a připraveni k velkému nasazení. Naší vášní je značka.
 • Jednáme spolu jako rovný s rovným.
 • Naším heslem je: „Budoucnost potřebuje jak přítomnost, tak i minulost“.
 • Nejde nám o dosažení krátkodobého zisku na úkor dlouhodobého a trvalého úspěchu.

Hodnoty a cíle našeho rodinného holdingu

 • Naše poslání zní: „Poskytnout zákazníkům takovou službu, aby byli hrdí, že jsou naším partnerem“.
 • Zachování dlouhodobé a samostatné vlastnické účasti na podnikání na úrovni Společnosti jakožto rodinné společnosti. Nepřejeme si, ani se nesnažíme o žádné investory nebo strategické partnery na úrovni Společnosti.
 • Společnost má trvale růst a rentabilně hospodařit, stát se lídrem v příslušném segmentu podnikání.
 • Nezávislost na bankách a jiných externích investorech, tzn. zisky ponechat, jak jen bude možné, ve Společnosti, omezit vyplácení dividend a usilovat o růst z vlastních sil a prostředků.
 • Vášeň: Vyznačujeme se radostí a nadšením („naše srdce hoří pro to, co děláme“)
 • Pracujeme jako jeden tým.
 • Respekt k ostatním.

Dodržujeme právní předpisy, interní nařízení a předpisy

 • Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury.
 • Dodržujeme ustanovení všech příslušných domácích i mezinárodních zákonů a všech příslušných norem a předpisů.
 • Chováme se jako Společensky odpovědný podnik.
 • Jakékoliv skutečné porušení nebo podezření na porušení (stejně tak i jakýkoliv pokus o porušení) příslušných zákonů a předpisů musí být hlášeno vedení společnosti.
 • Etický kodex rodinné firmy HOPI

Vážíme si našich zaměstnanců

 • Vztahy se zaměstnanci a mezi nimi zakládáme na úctě k člověku a respektování jeho lidských práv.
 • Neakceptujeme žádnou formu diskriminace, obtěžování nebo šikany.
 • Standardem v našich vztazích se zaměstnanci jsou vždy postupy a podmínky stanovené právními předpisy.
 • Naše zaměstnance řádně odměňujeme za pracovní výkon.
 • Ve vztahu k našim zaměstnancům, ale též ve vztahu k orgánům veřejné moci, plníme veškeré naše zákonné informační povinnosti.
 • Nebráníme se stížnostem našich zaměstnanců ani jiných osob a těmito stížnostmi se zodpovědně zabýváme.

Důsledně dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví

 • Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je naší prioritou. Vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky a dbáme na to, aby veškeré pracovní činnosti byly prováděny bezpečnými postupy.
 • Naše zaměstnance pravidelně školíme a vedeme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.
 • Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s legislativou.
 • Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému pracovně lékařských prohlídek.
 • Dojde-li i přesto k úrazu a nebo nehodě, uplatní se náš systém vyšetřování a přijímání opatření k zamezení opakovaného vzniku úrazu a nebo nehody.

Vážíme si našich obchodních partnerů

 • Budujeme vzájemně výhodné vztahy a prosazujeme naše hodnoty a obchodní zásady při jednáni s našimi obchodními partnery.
 • S veškerými informacemi a daty zacházíme jako s důvěrnými (pokud nejsou veřejně dostupné) a tyto nesmějí být používány k osobnímu prospěchu.
 • Ctíme práva duševního vlastnictví, zájem na zachování mlčenlivosti o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích.
 • Informace chráníme v rozsahu daném právními předpisy, smlouvami s obchodními partnery a podnikatelskou etikou.
 • Etický kodex rodinné firmy HOPI

Odsuzujeme jakékoliv projevy korupce

 • Vyznáváme nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.
 • Naše zaměstnance přísně vedeme k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nebude v souvislosti s výkonem práce pro náš podnik, našim jménem nebo s odkazem na náš podnik vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat.
 • Vyhýbáme se všem smlouvám, které by mohly vést ke střetu zájmů mezi osobními aktivitami a podnikáním, nebo jej naznačovat.

Chráníme životní prostředí

 • Usilujeme o ochranu životního prostředí.
 • Minimalizujeme uvolňování škodlivých emisí a odpadů do životního prostředí a využívání omezených zdrojů (energie, voda a suroviny).
 • Usilujeme o snížení environmentální náročnosti služeb a produktů, které poskytujeme.
Popis na obrázku